Bộ VHTTDL bám sát thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật

VHO- Hội nghị triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV tổ chức ngày 6.9 đã góp phần đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ VHTTDL bám sát thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

 Bộ VHTTDL là một trong các Bộ, ngành trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị về công tác xây dựng pháp luật của ngành trong thời gian qua.

Chủ động triển khai rà soát đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật

Trình bày tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ đã chủ động triển khai rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật, nhận diện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xây dựng Đề án tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026.

Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã xây dựng trình cấp có thẩm quyền 5 dự án Luật gồm: Luật Thư viện, Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Luật Quảng cáo (sửa đổi), Luật Nghệ thuật biểu diễn và 9 Nghị định của Chính phủ điều chỉnh các lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời với việc tham gia tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng về văn hóa để kịp thời thể chế hóa trong giai đoạn mới, Bộ VHTTDL tiếp tục sơ kết, tổng kết, rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất lộ trình phù hợp để xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật và trọng tâm đối với những vấn đề đang được điều chỉnh bởi văn bản dưới luật… Bộ VHTTDL cũng đã và đang rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách về thuế, đất đai, cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích sáng tạo trong các luật chuyên ngành để tạo điều kiện huy động tối đa nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Bộ VHTTDL bám sát thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật - Anh 2

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trình bày tham luận tại Hội nghị

Chủ động, bám sát thực tiễn

Tổng quan hệ thống pháp luật của ngành, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch hiện nay có 8 Luật, 47 Nghị định, 35 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và khoảng 250 Thông tư, Thông tư liên tịch điều chỉnh trực tiếp. Nhìn chung, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chủ động, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, bám sát thực tiễn hoạt động của Ngành, bảo đảm chất lượng, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật của Ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cũng cho hay công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật còn một số khó khăn, hạn chế, như một số lĩnh vực chuyên môn chưa có luật hoặc pháp lệnh điều chỉnh (nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, xây dựng môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa, tuyên truyền cổ động chính trị, lĩnh vực văn học...). Về việc triển khai các luật chuyên ngành ban hành năm 2022-2023, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thông tin, đối với Luật Điện ảnh, sau khi Quốc hội thông qua, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn bản quy định chi tiết, Bộ VHTTDL đã khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành 1 Nghị định, ban hành 3/4 thông tư, 1/4 Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim đến nay đang hoàn thiện, chuẩn bị ký ban hành.

Đối với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, sau khi Quốc hội thông qua, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã khẩn trương xây dựng trình Chính phủ 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (đến nay dự thảo đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ), còn 1 Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình, thời hạn trình tháng 10.2024, Bộ VHTTDL đang triển khai nghiên cứu. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (phần quyền tác giả, quyền liên quan), sau khi Quốc hội thông qua, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL hoàn thành việc xây dựng trình Chính phủ ban hành 1 Nghị định, 1 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Về việc triển khai các luật liên quan, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến kỳ họp thứ 4, Bộ VHTTDL được giao chủ trì xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết, 2 luật đã được Quốc hội thông qua. Về nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024, Bộ VHTTDL được giao chủ trì xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) thời hạn trình Chính phủ tháng 1.2024. Về kiến nghị, Bộ VHTTDL đề xuất cần tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy định về công tác tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, gắn trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

Cân đối bố trí nguồn ngân sách theo hướng tăng dần cho hoạt động xây dựng pháp luật. Triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp trong văn bản quy phạm pháp luật, bố trí nguồn lực (cơ sở vật chất, tài chính, tổ chức bộ máy) bảo đảm thực hiện các chính sách, biện pháp được tổ chức thực hiện trong đời sống xã hội. 

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Việc tổ chức Hội nghị về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt, triển khai nội dung cụ thể của các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm triển khai hoặc liên quan trực tiếp tới cơ quan, tổ chức, địa phương mình. Hội đồng nhân dân các cấp nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm quán triệt đầy đủ, đôn đốc và giám sát nghiêm túc việc triển khai các nghị quyết…

 THU SÂM; ảnh: TR.HUẤN

Ý kiến bạn đọc