Truyền thông về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024: Theo phương châm 3C + 3N + 4D

VHO – Công tác tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đảm bảo tinh thần “chủ động, cầu thị, linh hoạt, không bị động, bất ngờ” theo phương châm 3C (chính thống, chính xác và chính danh) + 3N (nhanh nhạy, ngắn ngọn, nhịp nhàng) + 4D (dễ nhớ, dễ thuộc, dễ làm, dễ lan tỏa).

Truyền thông về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024: Theo phương châm 3C + 3N + 4D - Anh 1

Bộ VHTTDL tăng cường tổ chức Họp báo thường kỳ và họp báo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được dư luận quan tâm, qua đó góp phần tham vấn ý kiến dư luận để có những đóng góp, chia sẻ tích cực đối với Bộ, ngành trong quá trình xây dựng và hoạch định cơ chế, chính sách. Ảnh: Trần Huấn

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ vừa ký ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 nhằm tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; các sự kiện, hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 đến đông đảo người dân.

Cùng với đó, tổ chức truyền tải thông tin chính xác, kịp thời về các chính sách có tác động lớn và trực tiếp đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, có ý kiến trái chiều trong quá trình đề xuất chính sách, pháp luật, cũng như các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Bộ thông qua các kênh thông tin, báo chí tạo tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài, cộng đồng quốc tế, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thế hệ trẻ… đối với lĩnh vực văn hóa, góp phần đưa văn hóa thật sự trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021.

Một trong những mục tiêu mà Kế hoạch hướng đến là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng dự báo, phân tích thông tin, xử lý “từ sớm”, “từ xa” những vấn đề dư luận xã hội, nhân dân quan tâm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành; đấu tranh chống các quan điểm sai trái về văn hóa, thể thao và du lịch.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành về các vấn đề được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để kịp thời đề xuất xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của

pháp luật.

Để đạt các mục tiêu nói trên, Kế hoạch đặt ra yêu cầu tổ chức thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Bộ VHTTDL.

Công tác tuyên truyền đảm bảo tinh thần “chủ động, cầu thị, linh hoạt, không bị động, bất ngờ” theo phương châm 3C (chính thống, chính xác và chính danh) + 3N (nhanh nhạy, ngắn ngọn, nhịp nhàng) + 4D (dễ nhớ, dễ thuộc, dễ làm, dễ lan tỏa).

Nội dung tuyên truyền bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, của cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Cụ thể, nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20.5.2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ VHTTDL và phạm vi, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ trên từng lĩnh vực, trọng tâm là các nội dung sau:

Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những

giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình,

trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè và cộng đồng quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa Việt Nam tổ chức ở nước ngoài; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa.

Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước.

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.

Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những

người làm công tác văn hóa.

Tuyên truyền quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam.

Tuyên truyền công tác tuyển sinh, đào tạo và Ngày hội hướng nghiệp năm 2024 nhằm phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; nâng cao năng lực trong công tác chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ VHTTDL theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9.2.2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 562/QĐ-BVHTTDL ngày 13.3.2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng “kiến tạo”, “khơi thông” nguồn lực phát triển VHTTDL.

 Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện trọng tâm của Bộ, các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch nổi bật trên phạm vi cả nước theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20.9.2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 3 năm 2023 - 2025 và các văn bản hướng của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để dần loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng “lệch chuẩn”, hướng con người tới Chân - Thiện - Mỹ.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; tuyên truyền các sự kiện thể thao lớn diễn ra trong năm 2024.

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, điểm đến, hoạt động du lịch; giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch; các sự kiện du lịch lớn trong

năm 2024.

Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, sự kiện theo Chương trình công tác năm 2024 của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-BVHTTDL ngày 22.1.2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Kế hoạch cũng nêu hình thức thực hiện như tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động; Tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, internet, mạng xã hội; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm…

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc