Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đối với văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên...

VHO - Tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo... Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với các đối tượng văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên...

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đối với văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên... - Anh 1

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đối tượng văn nghệ , “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu” trong hoạt động nghệ thuật

Ngày 19.2.2024, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 575/BVHTTDL-PC về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Công văn cho biết, căn cứ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20.6.2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL cũng như các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ thực hiện thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023, 2024, những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội; pháp luật về đất đai, nhà ở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; pháp luật về điện ảnh, phòng, chống bạo lực gia đình, sở hữu trí tuệ...các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị năm 2024.

Trong văn bản, Thứ trưởng yêu cầu chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo... Tiếp tục có các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm; tăng cường các hoạt động truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ động áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả và nhân rộng việc thực hiện; xây dựng mô hình điểm về phổ biến, thực hiện pháp luật tại cơ sở gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước và mô hình tự quản tại cộng đồng. Tăng cường PBGDPL đối với các đối tượng văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên...

Phát huy thế mạnh của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán các dân tộc trong PBGDPL, biên soạn nội dung PBGDPL phù hợp đối tượng, địa bàn, thời điểm... phương pháp, cách thức PBGDPL (theo chuyên đề, dạng hỏi đáp, tình huống...). Đa dạng hoá các loại văn bản, tài liệu hướng tới phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận pháp luật cho nhiều đối tượng. Chú trọng lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn... theo Kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội để thực hiện PBGDPL. Lựa chọn, biên tập các tài liệu, nội dung PBGDPL của Ngành theo hướng vừa phù hợp đối tượng, vừa chuyển đổi thành nội dung số để thực hiện PBGDPL qua các ứng dụng (zalo, Fanpage...) và đáp ứng yêu cầu dữ liệu hóa tài liệu PBGDPL. Cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

Thứ trưởng yêu cầu rà soát, kiện toàn, đánh giá chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật tại cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ PBGDPL theo sự phân công; cử nhân sự phù hợp tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL. Đồng thời, chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 theo điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp hướng về cơ sở.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc