Công tác VHTTDL: “Tăng tốc” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm

VHO- Tại cuộc họp báo thường kỳ Quý I năm 2023, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Lê Đức Trung cho biết, phát huy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL tiếp tục tập trung cao độ để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, theo chủ đề điều hành công tác năm 2023 của Bộ: “Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm".

Công tác VHTTDL: “Tăng tốc” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm - Anh 1

Họp báo thường kỳ Quý I/2023 công tác VHTTDL

Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm

 Quý II/2023, Bộ VHTTDL tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6.1.2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 7.3.2023 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2023.
Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-nghệ thuật trong thời kỳ mới...
 Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề điều hành công tác năm 2023 của Bộ: “Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”. Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Quý II/2023 và chương trình xây dựng pháp luật VHTTDL trong chương trình năm 2023.
Nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Chánh Văn phòng Bộ Lê Đức Trung nhấn mạnh, nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ được Bộ VHTTDL tập trung triển khai. Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, chuẩn bị nội dung, phối hợp các địa phương để bảo vệ các hồ sơ khoa học trình UNESCO ghi danh trong năm 2023; tổ chức Liên hoan trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh lần thứ Nhất tại tỉnh Phú Thọ vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023. Tổ chức Toạ đàm Ngày quốc tế Bảo tàng năm 2023 theo chủ đề của ICOM.

Công tác VHTTDL: “Tăng tốc” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm - Anh 2

Chánh Văn phòng Bộ Lê Đức Trung báo cáo một số nội dung trọng tâm trong công tác VHTTDL Quý I và những nhiệm vụ Quý II/2023

Các hoạt động lớn sẽ được tổ chức gồm: Hội nghị sơ kết Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19.6.2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền: Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống con người Việt Nam; Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2023)… 
Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Họp Ban biên soạn thống nhất, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Thông tin và Tư liệu - Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core”. 
Cũng trong Quý II, Bộ VHTTDL trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); hướng dẫn các địa phương triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP về công tác gia đình.
Trong lĩnh vực TDTT, hoàn thiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TDTT theo Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Tập trung chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 tại Campuchia. Chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc, AIMAG6 tại Thái Lan; Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới ANOC tại Indonesia, vòng loại Olympic 2024 và các giải thể thao quốc tế năm 2023; Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng….
Trong lĩnh vực du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch; Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn cung cấp dịch vụ xúc tiến quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và địa phương; Đề án đề xuất một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm; Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam.
  Điểm sáng những tháng đầu năm
3 tháng đầu năm, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được triển khai tổ chức sôi động trên cả nước, các hoạt động lễ hội, văn hóa cổ truyền dân tộc được tổ chức lại sau 2 năm đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Công tác VHTTDL: “Tăng tốc” với nhiều nhiệm vụ trọng tâm - Anh 3

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 -2023) do Bộ VHTTDL tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư, Chính phủ và chủ trì triển khai đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 -2023) do Bộ VHTTDL tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư, Chính phủ và chủ trì triển khai đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được các Ngành, các cấp, các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ, tích cực; là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có những người thực hành văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Đề cương trong công cuộc kháng chiến kiến quốc cũng như công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, từ đó xác định được những nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
Các lĩnh vực hoạt động cụ thể đều đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Thư viện, Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn;Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm;Bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan; Quản lý nhà nước về gia đình; Giao lưu, hợp tác quốc tế...
Trong lĩnh vực TDTT, các hoạt động TDTT quần chúng, Thể thao thành tích cao đạt nhiều dấu ấn, trong đó, đáng chú ý là nội dung tập trung tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2023 để chuẩn bị lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, vòng loại Olympic và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023. Ban hành lịch thi đấu các giải thể thao thành tích cao năm 2023. Tham dự các giải thi đấu quốc tế đạt 169 huy chương. Phối hợp tổ chức và tham dự giải Bóng đá AFF Cup, kết quả đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc. Phối hợp tổ chức 30 giải thi đấu trong nước và quốc tế tại Việt Nam.
Ở lĩnh vực du lịch, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030. Nhiều hoạt động quan trọng trong lĩnh vực du lịch được tổ chức trong những tháng đầu năm: Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”. Tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF và Hội chợ du lịch quốc tế Travex tại Indonesia; Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2023. Phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam. Tham dự Hội thảo APEC về ứng phó và khả năng phục hồi của các chủ thể du lịch trong quản lý khủng hoảng y kế tại các nền kinh tế APEC tại Malaysia; Hội thảo quy hoạch kinh doanh du lịch sinh thái ASEAN tại Thái Lan…

HÀ PHƯƠNG; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc