Bộ VHTTDL: Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực

VHO-Ngày 29.3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 1167/BVHTTDL-PC hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023.

Bộ VHTTDL: Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực - Anh 1

Công văn đề nghị phát huy thế mạnh của ngành VHTTDL, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán các dân tộc trong công tác PBGDPL

Theo đó, căn cứ Kế hoạch PBGDPL ngành VHTTDL năm 2023 ban hành theo Quyết định số 3835/QĐ-BVHTTDL ngày 30.12.2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15.3.2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2023, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ:

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực, chú trọng nhân rộng, phát huy mô hình, biện pháp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng nội dung PBGDPL, bảo đảm cập nhật toàn bộ nội dung pháp luật mới trong lĩnh vực chuyên ngành và hệ thống pháp luật: tập trung PBGDPL liên quan đến các vấn đề về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; chính sách, pháp luật hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới,...; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phổ biến các chính sách, pháp luật chuyên ngành mới được ban hành và có hiệu lực như: Luật Điện ảnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ...

Tăng cường chuyển đổi số công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành. Lựa chọn, biên tập các tài liệu, nội dung PBGDPL của Ngành theo hướng vừa phù hợp đối tượng, vừa chuyển đổi thành nội dung số để thực hiện PBGDPL qua các ứng dụng (zalo, Fanpage...) và đáp ứng yêu cầu dữ liệu hóa tài liệu PBGDPL. Cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL, lựa chọn các hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tăng cường PBGDPL đối với các đối tượng văn nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên... Phát huy thế mạnh của ngành VHTTDL, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán các dân tộc trong PBGDPL. Biên soạn nội dung PBGDPL phù hợp đối tượng, địa bàn, thời điểm...phương pháp, cách thức PBGDPL (theo chuyên đề, dạng hỏi đáp, tình huống...). Đa dạng hoá các loại văn bản, tài liệu hướng tới phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận pháp luật cho nhiều đối tượng, địa bàn.

Triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL đã được phê duyệt: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026.

Rà soát kiện toàn nhân sự làm công tác PBGDPL, bố trí nguồn lực và phối hợp lồng ghép nguồn lực đảm bảo công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị.

Chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 theo điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. 

Xem nội dung Công văn: [EasyDNNnewsDocument|213]

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc