Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước

VHO- Ngày 11.8.2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026. Những phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định giá trị và sức mạnh của văn hoá trong sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh quan điểm “văn hoá soi đường quốc dân đi” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định trong Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, cách đây đúng 75 năm.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Chính phủ sáng 11.8. Ảnh: VGP.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng ta xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh”.

Những phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định giá trị và sức mạnh của văn hoá trong sự phát triển của đất nước, nhấn mạnh quan điểm “văn hoá soi đường quốc dân đi” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định trong Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, cách đây đúng 75 năm.

Ở cả trong nước lẫn bình diện quốc tế, văn hoá luôn được xem là có vị trí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển chung của đất nước. Sở dĩ văn hoá có vị trí đặc biệt quan trọng như vậy là vì văn hóa là tài sản tinh thần quý giá nhất của dân tộc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII) đã nhấn mạnh: “Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Vǎn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”. Giá trị văn hóa Việt Nam là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình- làng xã- Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Đây là những tài sản hết sức quý báu, trở thành nền tảng, hành trang để dân tộc ta tiến bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta luôn coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước - Anh 2

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, ảnh minh họa

Do văn hoá là những giá trị, lịch sử, truyền thống nên văn hóa chính là cột mốc chủ quyền quốc gia quan trọng nhất. Những chia sẻ về giá trị, những câu chuyện lịch sử đã giúp đất nước hình thành ý thức chung về quốc gia- dân tộc, hình thành nên truyền thống yêu nước, đoàn kết để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi kẻ thù. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đền thờ Quốc tổ vua Hùng, thờ Đức Thánh Trần, thờ Mẫu Tam Phủ chính là những cột mốc chủ quyền của người Việt, thể hiện tâm hồn và ý thức về Việt Nam! Cột mốc văn hóa trong tâm trí con người luôn là cột mốc vững chắc nhất, trường tồn nhất.

Một trong những yếu tố quan trọng khi bàn về văn hoá chính là: văn hóa là đích đến cuối cùng của mọi sự phát triển kinh tế - xã hội. Trên thế giới, nhiều quốc gia ngày càng đề cao vai trò của văn hóa, coi văn hóa là một trụ cột của phát triển bền vững, là nhân tố phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia. UNESCO đã khẳng định văn hoá đứng ở vị trí trung tâm của phát triển, sự phát triển phải được khởi đầu và truyền bá bởi văn hoá. Văn hoá giữ vai trò điều tiết xã hội bằng hệ thống giá trị, chuẩn mực văn hoá của cộng đồng, văn hóa giữ vai trò định hướng sự phát triển của xã hội bằng mục đích nhân văn của mình.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Như vậy, nếu không hướng đến mục tiêu văn hóa, mọi nỗ lực phát triển kinh tế trở nên vô nghĩa. Không chỉ có những giá trị tinh thần, văn hoá giờ đây còn đang chứng minh những giá trị vật chất của mình. Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá – sáng tạo đang là một xu thế mới, mang tính đột phá cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các ngành công nghiệp văn hoá – sáng tạo có doanh thu cao và tốc độ tăng trưởng luôn gấp 1,5 tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của mỗi quốc gia. Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá – sáng tạo không chỉ khai thác những giá trị, tiềm năng của văn hoá cho phát triển kinh tế, mà còn là cách chúng ta xây dựng sức mạnh mềm cho đất nước. Khi người dân Việt Nam được thưởng thức những sản phẩm văn hoá nghệ thuật của người Việt Nam, cho người Việt Nam và vì người Việt Nam thì điều đó cũng có nghĩa đó là lúc chúng ta lan toả những giá trị đạo đức, văn hoá, lịch sử Việt Nam, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chính vì thế, năm 2016, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là một định hướng rất quan trọng để văn hóa góp sức vào sự phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cho chúng ta thấy bài học quan trọng của việc tập trung phát triển văn hoá đất nước, củng cố thêm quan điểm của Đảng ta trong Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021 – 2030 về “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hoá, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”.

PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ý kiến bạn đọc