Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả

VHO - Theo quy định của Luật Thanh tra, ngày 28.2.2024, Đoàn thanh tra Bộ VHTTDL đã công bố Quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả. Nội dung được triển khai theo Kế hoạch Thanh tra năm 2024, kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả - Anh 1

Ông Trần Kim Hậu, Phó Chánh Thanh tra tại buổi công bố Quyết định thanh tra 

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BVHTTDL ngày 6.12.2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024; Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 8.12.2023 về kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 74/TTCP-KHTC ngày 15.1.2024 về việc bổ sung nội dung Kế hoạch số 2960/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL đã ký ban hành Quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Bản quyền tác giả, thời kỳ thanh tra từ 15.7.2021 đến ngày 30.11.2023. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc trực tiếp, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả - Anh 2

Ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu tại buổi Công bố quyết định thanh tra 

Theo quy định của Luật Thanh tra, ngày 28.2.2024, Đoàn thanh tra Bộ VHTTDL đã công bố Quyết định thanh tra tại Cục Bản quyền tác giả. Đại diện Cục Bản quyền tác giả có ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và các công chức của các bộ phận liên quan. Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Trần Hoàng chấp hành Quyết định thanh tra, đồng thời giao các bộ phận liên quan nghiêm túc phối hợp, cử công chức làm đầu mối thường xuyên liên hệ, chuẩn bị hồ sơ và tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

THANH TRA BỘ VHTTDL

Ý kiến bạn đọc