Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực...

VHO- Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng vừa ký ban hành văn bản số 1107/BVHTTDL-TTr về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực thi thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực... - Anh 1

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng Ảnh: TRẦN HUẤN

Văn bản gửi Thủ trưởng các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ nêu rõ, hiện nay Bộ VHTTDL đang thực hiện 75 thủ tục hành chính, trong đó, lĩnh vực văn hóa là 64 thủ tục, lĩnh vực thể thao là 3 thủ tục và lĩnh vực du lịch là 8 thủ tục. Các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây xuất hiện một số kiến nghị, phản ánh về hạn chế, bất cập trong thực thi thủ tục hành chính, mặc dù chưa phải là những vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Bộ, nhưng cần thiết phải được nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6.10.2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; để kịp thời chấn chỉnh thực trạng nêu trên, Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ nghiêm túc triển khai một số công việc.

Thứ nhất, tổ chức tự kiểm tra, rà soát để triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 2660/QĐ-BVHTTDL ngày 26.10.2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL triển khai chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6.10.2022, trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính với các nhiệm vụ chính sau: Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa tại cơ quan, đơn vị mình bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

Thứ hai, Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ theo thẩm quyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm mỗi năm kiểm tra được ít nhất 2 cơ quan; Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị về việc thực thi thủ tục hành chính tại các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. Thứ ba, đối với Thanh tra Bộ, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực thi thủ tục hành chính tại các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ; trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo Bộ giải quyết kịp thời đơn thư thuộc trách nhiệm của lãnh đạo Bộ, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý.

Đồng thời, thực hiện thanh tra theo kế hoạch về công tác thực thi thủ tục hành chính tại các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ, bảo đảm mỗi năm thanh tra ít nhất 1 cơ quan; tiến hành ngay việc thanh tra đột xuất công tác thực thi thủ tục hành chính trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. “Yêu cầu các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện”, Bộ trưởng nêu rõ.

L.SƠN

Ý kiến bạn đọc