Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"

VHO- Ngày 26.8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1440/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu

Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Tuyết (Hà Nội) được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

Hội đồng được thành lập nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng các danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Hội đồng gồm 16 người. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; TS. Phạm Xuân Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ngoài ra, Hội đồng còn có 13 ủy viên.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25.6.2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Bộ VHTTDL là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo Quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" do ngân sách Nhà nước cấp trong kinh phí của Bộ VHTTDL.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PHƯƠNG HÀ

Ý kiến bạn đọc