Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Văn hóa

03 Tháng Mười Hai 2023

Thủ tướng: Những điển hình tiên tiến tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực cho phát triển văn hóa

Thứ Hai 28/08/2023 | 17:49 GMT+7

VHO - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tới dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023, tôn vinh 78 điển hình tiên tiến, những con người luôn có ý thức trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc, “những chiến sĩ” có đóng góp tích cực, rất đáng ghi nhận trên “mặt trận văn hóa” và sự phát triển chung của đất nước. 

Ngành VHTTDL đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, góp phần quan trọng vào kết quả của đất nước

Thủ tướng nhấn mạnh, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ngành Văn hoá. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới toàn ngành lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ tướng nêu rõ, nói đến văn hóa là nói đến con người. Văn hóa được hình thành và phát triển trong các mối quan hệ tương tác giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. 

Văn hoá là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển. Văn hóa Việt Nam được hình thành, gìn giữ và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, từ thực tiễn cuộc sống, phong tục, tập quán đặc sắc, phong phú và đa dạng của 54 dân tộc anh em, hòa quyện thành nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam; tạo nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hoá thế giới, lãnh tụ lỗi lạc của dân tộc đã chỉ rõ: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”, “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao biểu trưng, bằng khen cho ông Mai Đức Chung, HLV Trưởng Đội tuyển Bóng đá Nữ quốc gia Việt Nam

Đảng và Nhà nước ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới; phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển văn học nghệ thuật và nhiều lĩnh vực văn hóa khác…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng ghi nhận, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả của đất nước trong những năm vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao biểu trưng, bằng khen cho lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình, trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, cùng các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa của Đảng đã được tổ chức thành công.

Thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục được hoàn thiện: từ năm 2021 đến nay, liên quan đến lĩnh vực văn hóa, Quốc hội đã thông qua 3 Luật; Chính phủ đã ban hành 9 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 Quyết định, 2 Chỉ thị.

Các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội, phát huy vai trò trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách con người Việt Nam, nhất là giới trẻ, về giá trị chân, thiện, mỹ, về lòng nhân ái, tình yêu quê hướng, khát vọng xây dựng đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chụp ảnh lưu niệm với các điển hình tiên tiến

Các thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở không ngừng được đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Gần đây nhất, nghệ thuật Xòe Thái và nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh, nâng tổng số di sản của Việt Nam được UNESCO ghi danh lên 32. Hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế có bước phát triển mới.

Văn hóa góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái ác, lấy cái thiện, cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; truyền cảm hứng, cổ vũ, lan tỏa các giá trị cao đẹp của dân tộc, của con người trong xã hội văn minh của chúng ta. 

Thể thao tiếp tục phát triển. Thể thao thành tích cao thiết lập nhiều dấu ấn lịch sử : Tổ chức thành công trên nhiều mặt SEA GAMES 31; đội tuyển bóng đá nữ tham gia Vòng chung kết World Cup 2023…

Du lịch phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19 và phát triển gắn với văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam. 

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Đoàn Minh Huấn và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao bằng khen, biểu trưng cho các điển hình tiên tiến

Nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, đô thị văn minh, sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, đất nước chúng ta. 

Lĩnh vực thể dục thể thao đạt nhiều thành tích cao, lan tỏa vào đời sống xã hội. Nhiều giá trị văn hóa được gìn giữ, phát triển gắn với du lịch, dịch vụ, tạo giá trị khác biệt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng đất nước ta. Điều đó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nói riêng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

Thủ tướng nêu rõ, những kết quả đạt được nêu trên là sự hội tụ của nhiều yếu tố. Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng lòng, hưởng ứng, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương. Đặc biệt là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, thiết thực hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành VHTTDL, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa, góp phần tạo dấu ấn quan trọng trong thời gian qua, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi gặp gỡ 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa ngày hôm nay, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc. Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào cũng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, trách nhiệm, nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa, vì cộng đồng và xã hội, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no…

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trịnh Văn Quyết, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ trao Bằng khen, biểu trưng cho các điển hình tiên tiến

Đó là những người làm công tác quản lý văn hóa các cấp như các đồng chí Hoàng Mạnh Tiến (Lâm Đồng); Lê Văn Sơn (Nam Định); Trần Thị Thu Thúy (Cần Thơ); Trần Thị Mỹ Trinh (Đồng Tháp); Phan Thuyết Trình (Phú Yên)…

Đó là những nghệ nhân có nhiều đóng góp trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc như NNND Hoàng Thị Bích Hồng, người gần 60 năm gắn bó, tâm huyết với điệu tính câu Then; NNƯT Nguyễn Đáng, người trao truyền nghệ thuật bài chòi xứ Quảng).

Đó là những người hoạt động trong những lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao có những đóng góp lớn cho cộng đồng, xã hội, là tấm gương về sự nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo, hy sinh, vươn lên để cống hiến, tỏa sáng như HLV trưởng Mai Đức Chung, diễn viên Múa Phạm Thu Hằng (Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam)…

Và còn rất nhiều tấm gương sáng khác đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, sáng tác, luyện tập, đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng của mình cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng, cho sự trường tồn và phát triển của đất nước nói chung. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc; nhiệt liệt chúc mừng 78 điển hình tiên tiến được tuyên dương và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn ngành VHTTDL thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn phát triển mới mang lại những cơ hội, vận hội mới nhưng cũng không ít thử thách đối với công tác bảo tồn, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Những biểu hiện phi văn hóa, phản văn hóa đang diễn biến hết sức phức tạp. Sự tác động của quá trình toàn cầu hoá, cạnh tranh quốc tế và cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng quyết liệt, phức tạp hơn; việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức mới khó khăn hơn.

Việc gắn kết, khai thác văn hóa gắn với phát triển du lịch, gia tăng giá trị kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân đã có bước phát triển nhưng còn chưa khai thác hết tiềm năng và còn thiếu cách làm mang tính đột phá.

“Chúng ta vui mừng, ghi nhận biết bao tấm gương cao đẹp, cống hiến cho cộng đồng, xã hội với khát vọng đóng góp xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta còn nhiều trăn trở, băn khoăn trước những hành vi “phản văn hóa”, đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục, với giá trị Chân - Thiện - Mỹ đang tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ”, Thủ tướng phát biểu.

Tiếp tục đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã đặt nền tảng tư tưởng - lý luận cho xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đại chúng, khoa học, cách mạng và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu đáp từ

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ: “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”; 

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11. 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”.

Theo Thủ tướng, để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, chúng ta cần chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; phải xây dựng những chương trình, kế hoạch, đề ra nhiệm vụ cụ thể, lộ trình rõ ràng, đúng người, đúng việc, đúng với phương hướng của Đảng.

Tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trên tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa phù hợp với bối cảnh, tình hình và điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc chúng ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ biểu diễn tại Hội nghị

Khẩn trương hoàn thiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc chúng ta.

Tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao, phản ánh đầy đủ, sinh động, hấp dẫn những nét đẹp truyền thống của dân tộc và thực tiễn quá trình đổi mới của đất nước chúng ta. Bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả những di sản văn hóa của dân tộc, gắn kết và làm động lực phát triển kinh tế, xã hội, thể thao, du lịch, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. 

Phát triển mạnh mẽ hơn nữa thể thao quần chúng để vừa nâng cao sức khỏe toàn dân, vừa làm tiền đề phát triển thể thao thành tích cao. Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm những tài năng thể thao; đẩy mạnh hợp tác công - tư trong các lĩnh vực, trong đó có thể thao thành tích cao. 

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả với nhiều sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, tạo giá trị khác biệt, cạnh tranh lành mạnh dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành của chúng ta. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích, các gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các cá nhân trực tiếp làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Bác Hồ kính yêu từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, các cán bộ ngành văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch cần tích cực rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao chuyên môn, hăng hái thi đua, trở thành tấm gương sáng, có sức ảnh hưởng, có sự lan toả và truyền cảm hứng đối với cộng đồng, xã hội. 

Đối với những đại biểu là gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay, Thủ tướng chia sẻ, ông cảm nhận được sự đam mê, trách nhiệm, khát vọng cống hiến đối với cộng đồng và xã hội, và cả ý chí, nỗ lực không mệt mỏi của các anh chị, các bạn trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. 

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, những điển hình tiên tiến sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực, lan tỏa mạnh mẽ những “câu chuyện người thực, việc thực”, “người tốt, việc tốt”; để sau Hội nghị sẽ có thêm ngày càng nhiều tấm gương tốt, nhiều cách làm hay, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của ngành Văn hóa nói riêng, vì sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung.

“Các anh chị là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của lĩnh vực văn hóa của chúng ta. Hương sắc của những hành động đẹp đó sẽ lan tỏa trong cộng đồng để điểm tô thêm nét đẹp của văn hóa, truyền thống, tinh thần và khát vọng Việt Nam, của dân tộc chúng ta. Một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa, hùng cường và thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và ấm no…”.

Toàn ngành tiếp tục cụ thể hoá các hành động trong phong trào thi đua yêu nước

Trân trọng cảm ơn những phát biểu tâm huyết của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến để cụ thể hoá chín nhiệm vụ mà Thủ tướng giao trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành trong thời gian tới 

Bộ trưởng bày tỏ, thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, chấn hưng và phát triển nền văn hoá Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó xác định rõ văn hoá vừa là động lực, vừa là nguồn lực, toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đón nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng nêu rõ, 78 gương mặt điển hình đến từ nhiều cơ sở, địa phương và những lĩnh vực công tác khác nhau của Bộ, ngành Văn hoá đều là những bông hoa đẹp, được bầu chọn, suy tôn từ cơ sở. Dịp này, 78 gương điển hình cùng toàn ngành đã báo công dâng Bác tại Lăng  Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Từ đó, toàn ngành cùng chung tay xây dựng văn hoá Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước.

“78 gương mặt được vinh danh lần này là đại diện cho hàng triệu điển hình khác trên cả nước. Những điển hình tiên tiến đó vẫn đang âm thầm cống hiến. Bộ VHTTDL luôn trân trọng những đóng góp lặng thầm đó”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, toàn ngành sẽ không ngừng phấn đấu, cụ thể hoá các hành động trong phong trào thi đua yêu nước; làm sâu sắc hơn những chỉ bảo ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bức thư gửi ngành Văn hoá nhân dịp 78 năm ngày truyền thống. Với quyết tâm cao nhất, toàn ngành sẽ nỗ lực thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã đề ra về lĩnh vực văn hoá. 

Các tiết mục văn nghệ tại Hội nghị

Bộ trưởng khẳng định, dẫu cho phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác xây dựng, chấn hưng văn hoá vẫn sẽ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của Đảng ta. Việc phát triển văn hoá phải tiếp tục đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng. 

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, sâu sát, đồng hành cùng ngành Văn hoá để thực hiện những mục tiêu chung, góp phần hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước Việt  Nam hùng cường.

PHƯƠNG ANH - ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top