Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

02 Tháng Mười 2022

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Hội nghị có tính chất lịch sử

Thứ Tư 17/11/2021 | 14:47 GMT+7

VHO- Trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 24.11 tới, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao đổi với báo chí về ý nghĩa và những thông điệp từ Hội nghị quan trọng này. Bộ trưởng nhấn mạnh, sau 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc đầu tiên (24.11.1946), Hội nghị lần này diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng của đất nước. Có thể nói, đây là Hội nghị có tính chất lịch sử.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, ảnh: TRẦN HUẤN 

.Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần đầu tiên năm 1946, nhiều  bài học lịch sử cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của văn hóa dân tộc. Trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này, xin Bộ trưởng cho biết về bối cảnh tổ chức sự kiện quan trọng này?

Năm 2021 là năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị  hết sức quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;  cụ thể hoá Chiến lược phát triển Kinh tế Xã hội của đất nước 10 năm. Đồng thời, tình hình trong nước và thế giới đang  có những thuận lợi và thách thức đan xen.  Đất nước ta phải đối mặt với đại dịch Covid-19,  nhất là đợt bùng phát lần thứ 4 vừa qua đã gây nên nhiều thiệt hại lớn, trong đó có những thiệt hại của ngành VHTTDL.  Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ lời hiệu triệu của Tổng Bí thư đến Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, các chương trình cụ thể của Chính phủ  cùng sự đồng lòng đồng sức của nhân dân, đến thời điểm này, chúng ta đang từng bước kiểm soát,  đẩy lùi dịch bệnh để đưa đất nước về tình trạng bình thường mới, theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết  gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước. Năm 2021, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Theo đó, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc mà mục tiêu quan trọng và xuyên suốt là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về văn hoá. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tất cả các tổ chức Đảng, dưới sự điều hành lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội nghị diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng. Vì vậy, có thể nói đây là một Hội nghị có tính chất lịch sử.

• Xin Bộ trưởng cho biết về những nội dung chính của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này?

 Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về lĩnh vực văn hóa. Chúng ta thấy được sự quan tâm rất  lớn của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Quốc hội mà trực tiếp của Ban Bí thư về văn hoá. Sự quan tâm đó có cơ sở lý luận và thực tiễn. Các văn kiện của Đảng đều khẳng định phải đặt văn hoá ngang tầm với chính trị, kinh tế; coi văn hóa là động lực tinh thần của sự phát triển. Văn hóa là một trong bốn trụ cột mà khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII đã thể hiện rất rõ. Vì vậy, quy mô của hội nghị lần này được tổ chức khá lớn. Ngoài việc tổ chức tại Hội trường Diên Hồng với số lượng gần 600 đại biểu..., Hội nghị còn kết nối đến các điểm cầu của các địa phương trên cả nước, trong đó có các điểm cầu của các tỉnh, thành ủy. Ban chỉ đạo Hội nghị cũng mong muốn phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin để kết nối đến các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc được kỳ vọng sẽ  là một “Hội nghị Diên Hồng” về văn hóa

Trọng tâm xuyên suốt của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này, chúng ta sẽ dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về văn hoá, dựa trên đường lối của Đảng và đặc biệt là tinh thần của Chủ nghĩa Mác –Lê Nin về văn hóa... Chúng ta nhìn lại một cách sâu sắc hơn chặng đường 35 năm qua, trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng,  về văn hóa chúng ta đạt thành tựu gì, gặp những khó khăn gì; những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó có nhận thức và hành động đúng.

Hội nghị cũng mong muốn từ nhận thức có tính chất hệ thống đó, dưới góc độ văn hóa, yêu cầu đặt ra là phải xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là gì. Trên trục xuyên suốt là phát triển văn hoá và con người Việt Nam, trọng tâm chính là khơi dậy cho được khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đó chính là yêu cầu cũng như nội dung của Hội nghị.

.  Chúng ta có thể kỳ vọng những gì ở sự kiện có ý nghĩa quan  trọng này, thưa Bộ trưởng?

Có thể nói đây là vấn đề mà những nhà làm văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ- những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, các thế hệ cán bộ lãnh đạo và rộng hơn là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đều mong muốn sau hội nghị sẽ có những thay đổi. Chúng ta sẽ nhận thức đúng hơn, sâu sắc và toàn diện hơn về quan điểm, đường lối của Đảng ta về văn hóa. Khi và chỉ khi có nhận thức đầy đủ, có hệ thống và nâng tầm nhận thức của mỗi cán bộ, Đảng viên thì chúng ta mới có điều kiện để thực hành văn hóa đúng đường lối, không bị  chệch hướng và mới phát huy đầy đủ nội hàm nền văn hoá mà chúng ta đang hướng đến. Đó là tiếp thu tinh hoa văn  hóa nhân loại; sự chủ động để khắc phục những tác động của văn hoá ngoại lai.

 Sau hội nghị, chúng ta phải xác lập để xây dựng hệ sinh thái văn hoá, bao trùm và xuyên suốt là phải xây dựng cho được môi trường văn hoá, theo hướng chọn việc, chọn điểm, chọn lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên vấn đề văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân. Khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi doanh nghiệp là trái tim của nền kinh tế, câu hỏi đặt ra là:  xây dựng môi trường văn hóa như thế nào để đảm bảo hàm lượng văn hoá trong kinh tế, kinh tế trong văn hoá?

Phát huy, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc

Văn hóa phải bắt đầu từ cơ sở, được hình thành và hun đúc từ những giá trị ngàn năm của dân tộc, cần phải phát huy và giữ gìn. Chúng ta phải xây dựng thực chất hơn đời sống văn hoá ở cơ sở, từ khu dân cư, các cơ quan, đơn vị để mỗi địa chỉ thực sự là một môi trường văn hoá, con người được hoạt động trong những môi trường văn hóa.

Chúng ta cũng cần phải thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Đó là con người yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, có khát vọng xây dựng đất nước. 

Đó là những điều mà chúng ta đang kỳ vọng tại Hội nghị và sau Hội nghị lần này.

. Thưa Bộ trưởng, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 được ban hành ngay trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc cũng là một nội dung được đặc biệt quan tâm. Ngành Văn hóa sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp nào để thực hiện Chiến lược, thưa Bộ trưởng?

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030  là một nội dung sẽ được quán triệt tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Bộ VHTTDL trên cơ sở Chiến lược phát triển Kinh tế- Xã hội 10 năm của đất nước, từ nhận thức, quán triệt các quan điểm của Đảng về văn hóa để xây dựng Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030. Trong Chiến lược không tham vọng đặt ra quá nhiều mà chỉ khu trú lại những nhiệm vụ có tính chất trọng tâm, trọng điểm, cố gắng tháo gỡ điểm nghẽn, những vấn đề khó khăn . Theo đó, có 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược. Cụ thể:

Nâng cao nhận thức một cách đầy đủ nhất về các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về văn hoá để  tuyên truyền, phát triển và xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trước tình hình mới.

Văn hóa  là lĩnh vực rộng lớn. Quản lý và điều hành văn hoá, lãnh đạo văn hóa  trong bối cảnh mới phải  đổi mới tư duy, thay vì làm văn hoá phải chuyển sang quản lý nhà nước về văn hoá. Muốn vậy, phải hoàn thiện về thể chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý. Đó là một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng ta đã xác định. Ngành văn hoá cần rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng để xem ở lĩnh vực nào chúng ta đang thiếu, lĩnh vực  nào cần phải bổ sung, hoàn thiện. Cần phát hiện được những “điểm nghẽn” để xây dựng các quy định pháp luật, nói rộng hơn là các Luật, Nghị định, Thông tư. Cách tiếp cận xây dựng Luật là tạo ra động lực phát triển.

Tập trung phát triển công nghiệp văn hoá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ngành Văn hóa đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới

Bên cạnh đó, phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để tạo ra động lực phát triển cho đất nước. Các môi trường văn hoá phải hướng vào có trọng tâm, trọng điểm, vừa toàn diện vừa có điểm nhấn.

Phải nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của văn hoá, bao gồm các hoạt động văn học nghệ thuật với tư cách bồi dưỡng, xây dựng những giá trị chân- thiện- mỹ, hướng con người tới cái đẹp. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng 54 dân tộc anh em, vừa phong phú, đa dạng vừa trong một chỉnh thể thống nhất. Ngoài ra, nâng cao chất lượng của các đoàn nghệ thuật, các trung tâm nghệ thuật quốc gia.  Có những vấn đề nghệ thuật mang tính hàn lâm phải được phổ biến; nhưng cũng phải chú ý đến văn hoá quần chúng, từ các phong trào của quần chúng để bổ sung, làm phong phú thêm đời sống văn hóa nghệ thuật.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là bảo vệ và phát huy di sản. Di sản văn hóa  của chúng ta hết sức phong phú. Đó là những báu vật của quốc gia, thiên nhiên đã ưu đãi kiến tạo cho mảnh đất hình chữ S. Những giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể được hun đúc từ truyền thống văn hoá trên 4000 năm của dân tộc, những đặc trưng văn hoá của các vùng miền..., chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn. Những di sản văn hóa được UNESCO công nhận, những di tích cấp quốc gia đặc  biệt... phải được tôn tạo, giữ gìn và phát huy. Để từ đó, các di sản kết nối con người tới quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần giúp chúng ta hun đúc cốt cách, hồn cốt dân tộc. Khách quốc tế không phải đến Việt Nam vì tốc độ tăng trưởng kinh tế mà đến vì văn hoá,  để khám phá chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và sự mến khách; để tìm hiểu về những giá trị nghệ thuật  riêng có của Việt Nam như đàn bầu, đàn tranh, chèo, múa rối, hát xoan, quan họ, đờn ca tài tử...

Tiếp theo là nhiệm vụ tập trung để phát triển công nghiệp văn hoá. Lâu nay có biểu hiện trong nhận thức về văn hóa chỉ là văn nghệ, nghệ thuật. Điều đó đúng nhưng không đủ. Ngành phải tập trung để ưu tiên cho các nhóm ngành trọng tâm, có điều kiện phát triển. Lĩnh vực này chúng ta chưa đạt được như mong muốn, yêu cầu đặt ra sắp tới khi triển khai Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam là công nghiệp văn hóa phải đạt được tỉ lệ 7% trong GDP. Nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản...  là những điển hình trong phát triển công nghiệp văn hóa mà chúng ta cần học hỏi.

Cần tăng cường hội nhập,  giao lưu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài. Đảng ta xác định trong Chiến lược văn hóa đối ngoại về nội dung này, tăng cường hội nhập, giao lưu quảng bá hình ảnh đất nước, con người,  thông qua các các tuần văn hóa, ngày văn hóa  mà lâu nay chúng ta đã thực hiện. Trong quan điểm hội nhập, chúng tôi chú ý nhiều hơn đến những kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, cần tiếp thu, chọn lọc những giá trị văn hóa tinh hoa của nhân loại phù hợp với tình hình mới. 

Điểm tiếp theo là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong văn hóa. Để làm văn hóa phải có đội ngũ, bao gồm người quản lý văn hóa, nhà văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ… Cơ cấu đội ngũ của chúng ta chưa đạt được như mong muốn. Vì vậy, phải nỗ lực xây dựng, nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung thực hành tốt công việc, trong đó có yêu cầu mỗi cán bộ văn hóa  trên tinh thần tự soi, tự sửa, đi đầu, thực hiện chủ trương nêu gương của Đảng và Nhà nước, để mỗi cán bộ văn hóa phải là người tiêu biểu trong đời sống văn hóa.

Về nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ, cần phải xác định  đây là sức mạnh. Ngành Văn hóa vừa rồi đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 để chuyển mình hoạt động. Trước đây, không có Nhà hát Online, Bảo tàng số, Triển lãm số  nhưng bây giờ đó chính là cách để chúng ta đưa được các thông điệp, giá trị văn hoá đến với đông đảo công chúng.

Cuối cùng, cần phải đầu tư,  tìm kiếm các nguồn lực, trong đó nguồn lực đầu tư công của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với nguồn lực xã hội hoá để huy  động sức mạnh của toàn xã hội, tạo hạ tầng cho phát triển văn hóa.

. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

PHƯƠNG ANH (thực hiện)

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
1
2
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top