Bộ Chính trị ban hành Kết luận về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới: Sẽ tạo bước phát triển đột phá về thể dục thể thao

VHO - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 70-KL/TW ngày 31.1.2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Nhiều chuyên gia đánh giá, Kết luận số 70 của Bộ Chính trị sẽ tạo bước phát triển đột phá về thể dục, thể thao trong thời gian tới.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới: Sẽ tạo bước phát triển đột phá về thể dục thể thao - Anh 1

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới: Sẽ tạo bước phát triển đột phá về thể dục thể thao - Anh 2

 Kết luận 70 của Bộ Chính trị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, lĩnh vực thể dục thể thao đã đạt được nhiều kết quả (Trong ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành ở lễ khai mạc Asian Games 19 (nh trên), VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh mang về 4 tấm HCV tại SEA Games 32)

 Lĩnh vực thể dục thể thao đạt nhiều kết quả tích cực

Kết luận của Bộ Chính trị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao được chú trọng, góp phần tăng cường sức khoẻ, lối sống lành mạnh cho Nhân dân. Nhà nước tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để phát triển thể dục, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học, thể thao chuyên nghiệp, đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên.

Thể thao thành tích cao đạt nhiều tiến bộ vượt bậc, tăng vị trí xếp hạng trong khu vực, châu lục và quốc tế. Chính sách xã hội hóa từng bước được đẩy mạnh, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo sự đa dạng trong cung ứng hàng hóa, dịch vụ thể dục, thể thao; hợp tác quốc tế được mở rộng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục, thể thao; nguồn lực đầu tư còn thấp; thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao phát triển chưa vững chắc; chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên có mặt còn hạn chế; công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, y học và công tác huấn luyện chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn…

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng con người Việt Nam phát triển hài hòa, toàn diện, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân đối với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; Lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về thể dục, thể thao trong nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, đơn vị. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng; Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ số, tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông đại chúng, xây dựng các kênh truyền thông về thể dục, thể thao nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động thể chất, thông tin có liên quan cho Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phối hợp tuyên truyền, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao gắn với các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sớm ban hành Chiến lược phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện tốt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Khuyến khích phát triển thể dục, thể thao quần chúng; Đổi mới giáo dục thể chất và thể thao trường học; Đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; Tập trung phát triển thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên, thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao trình độ quốc gia, quốc tế, nhất là các môn thể thao Olympic trọng điểm; Tăng cường các nguồn lực cho sự nghiệp thể dục, thể thao.

Những vướng mắc sẽ được tháo gỡ

Bày tỏ vui mừng khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận về phát triển thể dục thể thao, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhấn mạnh, đây là Kết luận mà toàn ngành thể thao mong chờ. “Trước đó vào ngày 1.12.2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác thể dục, thể thao đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Vì thế việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 70 đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, từ đó tạo đà cho thể thao Việt Nam phát triển tốt hơn trong thời gian tới”, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc nêu quan điểm.

Trưởng phòng thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao Hoàng Quốc Vinh cho biết: “Đối với những người làm công tác chuyên môn về thể dục, thể thao như chúng tôi, việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 70 đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực, góp phần chăm lo sức khoẻ cho người dân. Tôi tin rằng với những định hướng chỉ đạo từ Bộ Chính trị, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, người dân, lĩnh vực thể dục, thể thao sẽ có bước phát triển, xứng với mong đợi. Đặc biệt một trong những yêu cầu trong Kết luận 70 là cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Khi thể chế hoàn thiện, chắc chắn các chính sách dành cho việc phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao sẽ tốt hơn và sẽ có nhiều chính sách ưu đãi để gắn kết được nhiều nguồn lực trong nước và quốc tế đầu tư cho lĩnh vực này phát triển”.

Cũng theo ông Hoàng Quốc Vinh, yêu cầu nữa của Kết luận là cần chú trọng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; Thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học; Khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền và tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa. Từ đó sẽ thu hút được nhiều tài năng, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các cấp, ngành cùng đầu tư phát triển cho thể thao chuyên nghiệp.

Nội dung Kết luận cũng đề cập đến việc bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Nếu chính sách này được thực hiện sẽ giúp cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên yên tâm toàn lực cống hiến cho thể thao, kể cả khi họ nghỉ, giải nghệ hay hết tuổi thi đấu. “Nếu thực hiện tốt những yêu cầu này, chắc chắn những khó khăn, vướng mắc bấy lâu nay của ngành thể thao sẽ được tháo gỡ, tạo đà cho sự phát triển toàn diện. Khi thể chế được hoàn thiện, các chính sách cho thể thao sẽ tốt hơn”, ông Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh. 

Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành đã phối hợp tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, trong đó cũng đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được và những kết quả chưa đạt được như nội dung trong Kết luận 70 vừa mới ban hành của Bộ Chính trị. Điều khiến tôi tâm đắc là một lần nữa Kết luận này đã nhấn mạnh, việc phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải của riêng ngành thể thao. Thực tế cho thấy một mình ngành thể thao sẽ không thể thực hiện được.

Kết luận cũng nhắc lại phương hướng phát triển toàn diện cho ngành thể dục, thể thao từ việc phát triển thể thao cho mọi người, giáo dục thể chất trong nhà trường, phát triển thể thao trong lực lượng vũ trang rồi việc phát triển thể thao chuyên nghiệp, việc xây dựng hệ thống tuyển chọn VĐV, chú trọng phát triển các môn thể thao Olympic… Đặc biệt Kết luận nhấn mạnh đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao, từ đó sẽ góp phần huy động được các nguồn lực xã hội tham gia vào việc phát triển lĩnh vực này.

(Ông NGUYỄN HỒNG MINH, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Ủy ban Thể dục thể thao - nay là Cục Thể dục thể thao)

 THU SÂM

Ý kiến bạn đọc