Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media
25 Tháng Ba 2023

Tập trung đảm bảo nguồn lực cho phát triển văn hóa

Thứ Bảy 17/12/2022 | 23:04 GMT+7

VHO- Diễn ra trong 1 ngày, Hội thảo Văn hóa năm 2022 đã đánh giá tình hình cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động, bố trí nguồn lực cho phát triển, bảo tồn văn hóa. Trên cơ sở đó, Hội thảo đề xuất các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa; đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại Hội thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Hội thảo đã thu hút 800 đại biểu trực tiếp, hơn 2.000 đại biểu theo dõi trực tuyến, khoảng 10.000 lượt người theo dõi trên Cổng thông tin điện tử và website của Hội thảo; 30.000 người xem trên các nền tảng trực tuyến, gần 200.000 người tiếp cận trên các nền tảng số. Hơn 100 tham luận và ý kiến đều rất trí tuệ, sâu sắc và trách nhiệm, có tính xây dựng cao trên tinh thần chia sẻ, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và thiết thực. Trước, trong và sau Hội thảo đã có hơn 50 cơ quan thông tấn, báo chí với 150 phóng viên, nhà báo tham dự, đưa tin về hoạt động này.

Văn hóa phải là một trong các trụ cột để phát triển bền vững đất nước

Trên cơ sở nhìn nhận, phân tích thực trạng, nhận diện những cơ hội và thách thức, Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề trong hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Trong đó, việc hoàn thiện thể chế văn hóa phải bảo đảm các yêu cầu: Tạo hành lang pháp lý để tổ chức và triển khai thuận lợi mọi hoạt động văn hóa trong khuôn khổ pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát phát huy tối đa năng lực sáng tạo, sự đa dạng và năng động của văn hóa, tạo điều kiện hội nhập thị trường văn hóa quốc tế. Chú trọng tính đặc thù của văn hóa, vừa bảo đảm phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn. Văn hóa phải là một trong các trụ cột để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết hài hòa 5 mối quan hệ: giữa bảo tồn, phát triển văn hóa với tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; giữa lợi ích kinh tế của chủ thể với lợi ích văn hóa của cộng đồng; giữa yếu tố dân tộc và quốc tế; giữa truyền thống và hiện đại; giữa văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa, bác học.

Hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hoá

“Hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, kiến tạo cho mục tiêu chấn hưng và phát triển văn hoá. Trước hết là rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật còn thiếu trong các lĩnh vực văn hóa như: tài trợ, hiến tặng trong lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa, quảng cáo, quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu bảo hộ và thực thi quyền trong nước và hội nhập quốc tế...; sửa đổi, bổ sung khắc phục các bất cập trong các chính sách đã ban hành”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Kịp thời hoàn thành việc thể chế hóa nghị quyết Đại hội XIII về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo… Các vấn đề mới cần được tiếp tục tập trung thể chế hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay: Cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế; kinh tế trong văn hóa; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hoàn thiện thị trường văn hóa; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sáng tạo văn hóa…

Thể chế quản lý nhà nước về văn hóa phải được đổi mới đồng bộ với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa, phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chú trọng vai trò của người dân trong phát triển sự nghiệp văn hóa, nhất là xác lập cơ chế tự quản của các cộng đồng xã hội để tự tổ chức, vận hành và trang bị cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa. Tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế khuyến khích sự năng động, sáng tạo, chủ động trong quản lý các hoạt động của ngành văn hóa; đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý toàn diện, đa ngành, nhất là đối với các ngành công nghiệp văn hóa. Hệ thống quy định về thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đơn giản, minh bạch hơn nữa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự Phiên toàn thể

9 nhóm chính sách lớn, quan trọng, cần được tập trung nghiên cứu, thể chế hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Trên cơ sở hệ thống hóa các chủ trương của Đảng, các tham luận của Hội thảo đã đề cập đến 9 nhóm chính sách lớn, quan trọng, cần được tập trung nghiên cứu, thể chế hóa để tháo gỡ các “điểm nghẽn” tạo sự phát triển đột phá cho phát triển văn hóa”. 

Đầu tiên là chính sách phát triển con người Việt Nam toàn diện. Chính sách xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với các trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa; phát triển và quản lý hệ thống hạ tầng, thiết chế và không gian văn hóa đồng bộ, hiệu quả. Chính sách nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa. Chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Chính sách thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật. Chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Chính sách đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. Chính sách phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Chính sách hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hoa nhân loại.

Hội thảo đã chỉ rõ các cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn để hoàn thiện chính sách huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa. Để huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển văn hóa, cần phát huy đầy đủ nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, cả trong nước và ngoài nước.

Nguồn lực nhà nước chỉ đạt được vai trò, sức mạnh khi đầu tư đạt ngưỡng, mang tính tập trung. Tài chính công là nguồn lực quan trọng hàng đầu cho phát triển văn hóa. Khả năng, quy mô, tốc độ huy động và hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính thông qua các chính sách tài khóa, tiền tệ, đất đai là yếu tố có tính nền tảng bảo đảm cho phát triển văn hóa, nhất là các ngành công nghiệp văn hóa. Cần đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả tài chính công phục vụ phát triển văn hóa theo hướng vận dụng nguyên tắc cạnh tranh, tăng cường tính tập trung, bảo đảm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư”, “đầu tư công lôi kéo đầu tư xã hội”. Do đó, việc xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa để tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2022- 2030 là giải pháp đúng đắn, khoa học, hiệu quả nhất.

Nguồn lực doanh nghiệp cho phát triển văn hóa phải được nhìn nhận toàn diện, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý, quản trị hoạt động doanh nghiệp, nguồn lực công nghệ gắn với chuỗi sản phẩm và dịch vụ văn hóa mang tính đặc thù của thị trường văn hóa. Cần thu hút đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư nước ngoài cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch, sản phẩm thương mại mang bản sắc, văn hóa Việt Nam. Khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm và dịch vụ văn hóa hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Nguồn lực xã hội rất phong phú và to lớn; hình thành theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản của các chủ thể xã hội. Để khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực này cần phải xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, bảo tồn “tĩnh” và bảo tồn “động” trong đời sống cộng đồng.

Để huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài nhà nước, cần rà soát, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực của các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, tín dụng, đất đai, ghi công cho các khoản đóng góp, tài trợ trong lĩnh vực văn hóa; điều chỉnh cơ chế tài chính để khuyến khích sáng tạo, phù hợp với đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích hình thành các quỹ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa sẽ giúp cho việc thu hút, sử dụng nguồn lực phát triển văn hóa hiệu quả hơn. Phân tách một cách rõ ràng hơn giữa đơn vị sự nghiệp có khả năng cung ứng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa theo cơ chế thị trường và những đơn vị cung ứng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa thuần công. Thúc đẩy đối tác công tư (PPP) trong phát triển sự nghiệp văn hóa.

Tăng cường mở rộng liên kết, hợp tác, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

Chú trọng các cơ chế, chính sách phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý của nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Văn hóa 2022

Hướng tới đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa

Hội thảo đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa để tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030 được xác định là giải pháp đúng đắn, khoa học, hiệu quả nhất. 9 nhóm chính sách đã được chỉ ra tại Hội thảo là các nội dung quan trọng để xây dựng khung chính sách cho Chương trình này.

Rà soát các nội dung về văn hóa trong 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiếp thu các ý kiến có giá trị tại Hội thảo để có những điều chỉnh phù hợp, đạt kết quả tốt hơn.

Tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược, chương trình, đề án về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa học đường, văn hóa doanh nghiệp, ngoại giao văn hóa…

Đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng quốc gia và thời đại Hồ Chí Minh. Phát triển các sản phẩm văn hoá có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng, phấn đấu có các tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa để thu hút, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Có chính sách phù hợp cho các đơn vị sự nghiệp có khả năng cung ứng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa theo cơ chế thị trường và những đơn vị cung ứng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa không có tính chất kinh doanh.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch, sản phẩm thương mại mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chú trọng các cơ chế, chính sách phát huy, tạo điều kiện, khuyến khích, năng lực sáng tạo của các chủ thể văn hóa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Văn hóa 2022

Hội thảo cũng đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó chú trọng tính đặc thù của văn hóa, tạo môi trường dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, phát huy tính tích cực xã hội, trách nhiệm công dân, kỷ cương, kỷ luật của các chủ thể văn hóa. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, phân rõ quyền hạn giữa ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người.

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng, tăng cường giám sát việc thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng thành chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong việc xây dựng và bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; các chính sách đầu tư về nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người, xây dựng văn hóa trong chính trị. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết và ban hành các nghị quyết mới liên quan tới lĩnh vực văn hóa.

Đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chú trọng thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới cơ chế, chính sách về văn hóa, phù hợp với tính đặc thù của văn hóa, nghệ thuật và bối cảnh mới; hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

Xem xét thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, tín dụng, đất đai... cho phát triển văn hóa. Tăng cường hoạt động giám sát, thông qua các quyết định quan trọng nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh Phiên toàn thể Hội thảo Văn hóa 2022

Đối với Chính phủ, Hội thảo đề xuất nghiên cứu các kiến nghị tại Hội thảo, theo thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tổng thể và đề xuất sửa bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp về văn hóa, nhất là các vấn đề còn thiếu. Tập trung xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một cách đồng bộ các quy định, cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa.

Chỉ đạo rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các dự án, đề án trong lĩnh vực văn hóa. Khẩn trương ban hành và triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, quy hoạch, chương trình trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Nghiên cứu khung chính sách quan trọng đã được Hội thảo đề xuất, khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2022- 2030.

Rà soát, quy hoạch tổng thể nguồn lực; kết hợp định tính và định lượng trong đánh giá nguồn lực phát triển văn hóa. Tập trung các nguồn lực cho phát triển văn hóa theo lộ trình, mục tiêu được xác định cụ thể thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa. Bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả Trung ương và địa phương), hướng tới đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm.

Sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chính sách huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa, mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa, tạo điều kiện hơn nữa cho việc thu hút nguồn lực tư nhân, xã hội ở trong và ngoài nước cho lĩnh vực văn hóa.

THÚY HÀ - THU TRANG; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top