03 Tháng Mười Hai 2020

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 18

Thứ Sáu 04/10/2019 | 17:22 GMT+7

VHO-Chiều 4.10 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18 nhằm tổng kết kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Hội nghị cũng nghe công bố quy hoạch nhân sự cấp cao cho khóa tới và bầu bổ sung Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Đảng Bộ VHTTDL. Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL chủ trì Hội  nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ, Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Bộ trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, chuyên nghiệp hơn, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9,10 Khóa XII được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới; chất lượng học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng được nâng cao, đạt chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bước đầu đã tạo được tác động tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị.

 Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL chủ trì Hội  nghị

Đáng chú ý, về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các văn bản của cấp trên, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Về kiện toàn bộ máy, kết quả đã giảm được 299 phòng, kiện toàn, sắp xếp các đơn vị báo, tạp chí thuộc Bộ. Dự kiến sẽ cắt giảm được 2 báo thuộc Tổng cục, 1 tạp chí thuộc Tổng cục, 5 tạp chí thuộc các cục, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ tuyển mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản, 50% còn lại trừ vào chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. Chỉ đạo Đảng ủy cơ sở tinh giản và sáp nhập các tổ chức đảng trực thuộc theo đầu mối chính quyền. Hiện đã giảm 60 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường báo cáo tại Hội nghị  

Về công tác tổ chức cán bộ, 9 tháng đầu năm 2019, Đảng uỷ Bộ kết nạp được 61 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét chuyển đảng chính thức cho 82 đảng viên dự bị, tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng đến đối với 13 đảng viên, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 85 đảng viên. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, phát 102 thẻ đảng viên, cấp giấy chứng nhận cho quần chúng ưu tú của các tổ chức đảng trực thuộc  đối với 129 trường hợp. Đảng ủy Bộ cũng đã  kiện toàn cấp ủy đối với 12 Tổ chức đảng trực thuộc, nâng cấp 2 chi bộ thành Đảng bộ (Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và chi bộ Viện Văn hóa nghệ thuật Quôc gia Việt Nam). Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020, chỉ đạo lập Đề án tiếp nhận các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ VHTTDL tại thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng ủy Bộ. Đảng ủy Bộ cũng hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

 Toàn cảnh Hội nghị

Về triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Bộ xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019.  Tập trung hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2019. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giải đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “ Xây dựng văn hóa công sở trong công chức, viên chức và người lao động”.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác tiếp công dân. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại 2019. Đảng ủy Bộ cũng xác định rõ tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2015 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ VHTTDL, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Quy định số 126- QĐ/TW ngày 28.2.2018 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Bộ cũng nhấn mạnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…

Tại Hội nghị Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL đã công bố quy hoạch nhân sự cấp cao cho khóa tới. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Đảng Bộ VHTTDL. Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL đã trúng cử Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Đảng Bộ VHTTDL.

                                                                                                       QUỐC HÙNG

Print
«Tháng Mười Hai 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
30
1
2
3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top