Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

08 Tháng Mười Hai 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ ngành VHTTDL

Thứ Tư 30/08/2023 | 10:41 GMT+7

VHO- Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ cảm xúc vui mừng tới dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023. Đồng thời ghi nhận, 78 gương điển hình tiên tiến được tuyên dương là những con người luôn có ý thức trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc, “những chiến sĩ” có đóng góp tích cực, rất đáng ghi nhận trên “mặt trận văn hóa” và sự phát triển chung của đất nước.

 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 Truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị cao đẹp

Theo Thủ tướng, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng và giao nhiệm vụ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới toàn ngành Văn hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển văn học nghệ thuật và nhiều lĩnh vực văn hóa khác…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ghi nhận ngành VHTTDL đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả của đất nước trong những năm vừa qua, Thủ tướng nêu rõ, nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Đặc biệt, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, cùng các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã được tổ chức thành công. “Văn hóa góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái ác, lấy cái thiện, cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; truyền cảm hứng, cổ vũ, lan tỏa các giá trị cao đẹp của dân tộc, của con người trong xã hội văn minh…”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nêu rõ, những kết quả đạt được là sự hội tụ của nhiều yếu tố. Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, thiết thực hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành VHTTDL, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa, góp phần tạo dấu ấn quan trọng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Bằng khen, biểu trưng cho các điển hình tiên tiến

Sau Hội nghị, sẽ có thêm nhiều tấm gương tốt, cách làm hay

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ làm văn hóa trên toàn quốc; nhiệt liệt chúc mừng 78 điển hình tiên tiến được tuyên dương và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của toàn ngành VHTTDL thời gian qua.

Nhắc lại lời nói của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Thủ tướng phát biểu, cán bộ ngành văn hóa, thể dục thể thao và du lịch cần tích cực rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao chuyên môn, hăng hái thi đua, trở thành tấm gương sáng, có sức ảnh hưởng, có sự lan tỏa và truyền cảm hứng đối với cộng đồng, xã hội.

Thủ tướng chia sẻ, ông cảm nhận được sự đam mê, trách nhiệm, khát vọng cống hiến đối với cộng đồng và xã hội, và cả ý chí, nỗ lực không mệt mỏi của những đại biểu là gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Thủ tướng tin tưởng, những điển hình tiên tiến sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực lan tỏa mạnh mẽ những “câu chuyện người thực, việc thực”, “người tốt, việc tốt”; để sau Hội nghị sẽ có thêm nhiều tấm gương tốt, nhiều cách làm hay, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của ngành Văn hóa nói riêng, vì sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung.

“Các anh chị là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của lĩnh vực văn hóa. Hương sắc của những hành động đẹp đó sẽ lan tỏa trong cộng đồng để điểm tô thêm nét đẹp của văn hóa, truyền thống, tinh thần và khát vọng Việt Nam, của dân tộc chúng ta. Một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa, hùng cường và thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và ấm no…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý, giai đoạn phát triển mới mang lại cơ hội, vận hội mới nhưng cũng không ít thử thách, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận: “Chúng ta vui mừng, ghi nhận biết bao tấm gương cao đẹp, cống hiến cho cộng đồng, xã hội với khát vọng đóng góp xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta còn nhiều trăn trở, băn khoăn trước những hành vi “phản văn hóa”, đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục, với giá trị Chân - Thiện - Mỹ đang tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ”, Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, chúng ta cần chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả 9 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa phù hợp với bối cảnh, tình hình và điều kiện thực tế ở Việt Nam. Tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Khẩn trương hoàn thiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc.

Tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao. Bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả những di sản văn hóa của dân tộc, gắn kết và làm động lực phát triển kinh tế, xã hội, thể thao, du lịch, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Phát triển mạnh mẽ hơn nữa thể thao quần chúng để vừa nâng cao sức khỏe toàn dân, vừa làm tiền đề phát triển thể thao thành tích cao. Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm những tài năng thể thao; đẩy mạnh hợp tác công - tư trong các lĩnh vực, trong đó có thể thao thành tích cao.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả với nhiều sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, tạo giá trị khác biệt, cạnh tranh lành mạnh dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích, các gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các cá nhân trực tiếp làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

PHƯƠNG ANH - ĐÌNH TOÁN (lược ghi); ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười Hai 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top