Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Chính trị

02 Tháng Mười 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: “Đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật”

Thứ Sáu 19/05/2023 | 11:33 GMT+7

VHO- Sáng nay 19.5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong không khí cả nước thành kính tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 133 năm Ngày sinh Bác, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan trang trọng tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT.

Dự Lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT Nguyễn Văn Hùng; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương; các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi Lễ

Đặc biệt là sự hiện diện của 16 tác giả, thân nhân tác giả có cụm tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 112 tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Tôn vinh những người thắp lên ngọn đuốc soi đường…

Trong không khí long trọng của buổi lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Nhận thức sâu sắc vai trò của văn hóa nói chung, VHNT nói riêng, Đảng ta coi: “VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, trân trọng, khuyến khích, biểu dương và tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, và khoa học.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT báo cáo công tác xét tặng

Theo Chủ tịch nước, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời với ba nguyên tắc Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa đã trở thành ngọn cờ tập hợp các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ theo tiếng gọi non sông, tham gia vào cuộc kháng chiến vĩ đại do Đảng lãnh đạo, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, lớp lớp văn nghệ sĩ đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, dành cả cuộc đời, trí tuệ và tài năng của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, sáng tác những tác phẩm giá trị, góp phần to lớn làm nên những kỳ tích, khẳng định phẩm giá con người Việt Nam trước bom đạn kẻ thù. Nhiều người đã anh dũng hy sinh trong tư thế nghệ sĩ - chiến sĩ. Nhiều tác phẩm ra đời trong những năm tháng đó đã trở thành di sản quý báu của dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ văn nghệ sĩ đã kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tiếp tục có những tác phẩm đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại và phương thức thể hiện, sâu sắc về tư tưởng, phản ánh được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, cùng những vấn đề mới, “nóng” của thời cuộc, của đất nước hôm nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình cố tác giả Phan Hồng Đăng

Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả và đại diện gia đình cố tác giả

“Trong buổi lễ trang trọng này, chúng ta cùng nhau dành tình cảm sâu sắc để tri ân các thế hệ văn nghệ sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp cách mạng. Và cùng nhau vinh danh những văn nghệ sĩ, bằng tài năng sáng tạo và sức lao động bền bỉ đã làm ra các tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị đặc biệt xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ và nhận thức của nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho các tác giả, đại diện gia đình tác giả

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, thời gian qua, các cơ quan đã cố gắng trong việc đổi mới công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đáp ứng yêu cầu, mục đích của giải thưởng cao quý này để phù hợp với thực tiễn VHNT thời kỳ mới. “Thời gian tới, với tinh thần tôn vinh những văn nghệ sĩ đã dâng hiến trọn đời cho Cách mạng, cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, thấu hiểu sự sáng tạo đặc biệt, sự đóng góp vô giá và ảnh hưởng rộng lớn của các văn nghệ sĩ cho Cách mạng và cho dân tộc, để đúng với tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của chúng ta, không được “bỏ sót” các tác phẩm thực sự có giá trị, không để các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh…”, Chủ tịch nước phát biểu.

Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục chờ đợi những tác phẩm xứng tầm

Chủ tịch nước khẳng định, đất nước ta đang từng bước vững vàng trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam - động lực và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Những nhà hoạt động và sáng tạo văn hóa, văn nghệ sĩ là những người thắp lên ngọn đuốc soi đường, giữ lửa và truyền lửa, đóng vai trò then chốt đối với việc gìn giữ và phát triển văn hóa, là lực lượng trí thức tiêu biểu, luôn mẫn cảm với thời cuộc, nhiều dự cảm về tương lai, bằng những sáng tạo nghệ thuật có khả năng định hướng về tư tưởng, thẩm mỹ và vun trồng các giá trị tiến bộ, nhân văn.

Trước những thách thức đang đặt ra hiện nay, trước sự đe dọa đối với phẩm giá con người, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đất nước ta cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Đó là những tác phẩm phản ánh được thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam và khát vọng lớn lao của toàn dân tộc.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho tác giả, NSND Đỗ Tiến Định

Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ. Bằng tâm thế sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp chung, trước những biến động của thời đại, các văn nghệ sĩ cần có bản lĩnh vững vàng và sự tỉnh táo để vượt qua những thách thức bên ngoài và vượt lên chính mình. Khám phá và phản ánh những chiều kích đa dạng của đời sống xã hội, khẳng định những dòng chảy chủ lưu, tích cực. Đồng thời khám phá chiều sâu thế giới nội tâm của con người, giải mã các tầng nấc phong phú của cảm xúc, giải quyết xung đột về nhận thức của cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, cái cao thượng và thấp hèn, giữa phụng sự nhân dân bằng tình yêu, trách nhiệm và những toan tính lợi ích cá nhân vị kỷ…

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân tiếp tục tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm VHNT mới, ngang tầm với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, Chủ tịch nước cho rằng, thông qua các hình thức VHNT đa dạng và phong phú, trực tiếp bồi đắp và nâng cao phẩm chất công dân, phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới, lan tỏa, vun trồng các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê lao động, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Giải thưởng cho NSƯT Trần Ly Ly

“Chúng ta đang đứng ở bên thềm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Cùng với việc nhìn nhận lại thành tựu chung của 50 năm qua, đây cũng là một dịp để đánh giá toàn diện, sâu sắc 50 năm nền VHNT nước nhà”, Chủ tịch nước phát biểu và đề nghị các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương, tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa, VHNT và của văn nghệ sĩ trong phát triển VHNT và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tiếp tục tập hợp, đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ người Việt Nam, kịp thời tôn vinh, biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều thành tựu, cống hiến cho đất nước.Chú trọng thiết lập môi trường dân chủ, tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, mở rộng biên độ tự do trong sáng tác hơn nữa, phát huy tài năng VHNT. Chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, để văn nghệ sĩ có thể sống được với nghề, bằng tài năng và sự cống hiến.

Đặc biệt quan tâm, khuyến khích các văn nghệ sĩ trẻ dấn thân vào thực tiễn rộng lớn, sinh động của đời sống xã hội, khám phá những vẻ đẹp con người Việt Nam; đổi mới tư duy sáng tạo, tìm kiếm những thủ pháp nghệ thuật mới mẻ nhằm truyền tải một cách thuyết phục chiều sâu tư tưởng và nhân văn, phù hợp với giới trẻ, hấp dẫn được công chúng, đưa văn hóa truyền thống đi cùng với thời đại, lan tỏa tình yêu cuộc sống và những khát vọng đẹp đẽ. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm

Các cơ quan cần nghiên cứu, xây dựng những cơ chế hiệu quả để quảng bá, giới thiệu các tác phẩm hay, xuất sắc đến với công chúng trong và ngoài nước. Thông qua VHNT, nâng cao sức hấp dẫn của bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu, tiếp biến có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; đưa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra với thế giới đồng thời xây dựng Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.

Công tác xét tặng Giải thưởng công tâm, khách quan, trách nhiệm cao

Báo cáo về công tác tổ chức và xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, cách đây 28 năm, ngày 4.6.1985, để động viên, khuyến khích những người nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, những người sáng tác VHNT cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh số 16-LCT/HĐNN7 quy định Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, công tác xét tặng Giải thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao. Nhận thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Bộ VHTTDL luôn thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, đồng thời phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng cải cách hành chính, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan quản lý, nhà nước, các tác giả trong quá trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Theo đó, Công tác xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, Nghị định số 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT do Bộ VHTTDL ban hành.

Niềm vui của các tác giả, đồng tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm khi được nhận Giải thưởng

Các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng: Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. Có 27 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 144 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT đạt từ 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước có mặt tại cuộc họp xét tặng bỏ phiếu đồng ý, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021.

Trong số các hồ sơ trên, có 10 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 31 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT tuy thiếu giải thưởng theo quy định nhưng căn cứ giá trị đóng góp về thực tiễn vẫn được Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, thảo luận và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do vướng mắc về các quy định của pháp luật hiện hành nên các hồ sơ này chưa đủ điều kiện để trình Chủ tịch nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm cao của các cấp Hội đồng, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021 đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Ngày 17.10.2022, Chủ tịch nước đã ký các Quyết định số 1162, 1163, 1164, 1165/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả, đồng tác giả. Có 16 tác giả, cố tác giả có có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT; 112 tác giả, cố tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ trao giải

Đối với những vấn đề còn tồn tại, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ VHTTDL đang khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, Nghị định số 133/2018/NĐ-CP về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT cho phù hợp hơn với thực tế, đáp ứng các quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng có hiệu lực thi hành từ năm 2023.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT là những phần thưởng cao quý dành cho những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về VHNT, về nội dung tư tưởng; là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sĩ, trí thức đã có nhiều cống hiến, vì sự phát triển của nền VHNT nước nhà. Qua các lần trao giải, những giải thưởng cao quý này đã tôn vinh hàng trăm tác phẩm, cụm tác phẩm của các tác giả, những tên tuổi đã có nhiều cống hiến.

Lễ trao tặng những Giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước với mỗi tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được vinh danh là một dấu ấn thiêng liêng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp sáng tác. Những gương mặt hằn in dấu vết thời gian, những đôi chân tuy không còn nhanh nhẹn nhưng ánh mắt, gương mặt luôn rạng ngời niềm hạnh phúc. Nhiều tác giả đã đi xa nhưng những đóng góp, cống hiến của họ cho nền VHNT nước nhà vẫn còn sống mãi… Không gian Nhà hát Lớn trang trọng, lắng đọng trong nhiều cung bậc cảm xúc đẹp đẽ và tự hào như thế.

PHƯƠNG ANH - ĐÌNH TOÁN - NGỌC NHIÊN, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Mười 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top