Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

30 Tháng Chín 2022

Công tác tuyên giáo góp phần bồi đắp niềm tin, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân

Thứ Hai 01/08/2022 | 15:00 GMT+7

VHO-Sáng 1.8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp mặt trực tiếp kết hợp trực tuyến và trao kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2022). Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, dự và phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương NguyễnTrọng Nghĩa nêu rõ, trên hành trình cứu nước, cứu dân giành độc lập, tự do cho dân tộc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh định hình sứ mệnh “đi trước mở đường”, đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng. Trong Cương lĩnh chính trị được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó cũng đặt ra trách nhiệm phải “Tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và cổ động quần chúng theo Đảng”. Ngày 1.8.1930, tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám” được xuất bản, tạo tiếng vang lớn, đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1.8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, kể từ ngày 1.8.1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin cậy giao phó. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như thành quả có ý nghĩa lịch sử “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phạm Cường

Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân...

Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng. Qua các thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, thử thách và sự vận động đa dạng của thực tiễn cuộc sống, những người làm công tác tuyên giáo lại càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, càng bình tĩnh, tỉnh táo, càng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa , kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo, trong gần hai năm qua kể từ sau Đại hội XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt trên tất cả các mặt… trong đó có những việc khó và phức tạp; nhiều việc được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao như: tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động, tích cực tham gia góp phần vào thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc; chỉ đạo định hướng làm tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, quốc tế, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thành chất lượng tốt nhiều đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Qua đó, đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước; tiếp tục bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngành Tuyên giáo kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội Phân tích bối cảnh trong nước hiện nay cùng với tình hình thế giới, khu vực tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nước ta, trong đó, công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác Tuyên giáo; làm cho công tác Tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyến truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, cần chủ động tham mưu, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…Mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải luôn luôn tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao, lao động thật sự nghiêm túc, khoa học; quan trọng nhất, đó là phải “đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết”…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

NGUYỄN THANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Chín 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
3456789

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top