Phát triển nghệ thuật truyền thống

VHO - Theo định nghĩa của UNESCO thì “Sản phẩm của ngành công nghiệp sáng tạo không dừng lại ở sáng tạo tác phẩm, mà bắt đầu từ sáng tạo để một quy trình sản xuất, phân phối và lưu thông sản phẩm văn hóa được vận hành, tạo nên nguồn doanh thu và lợi ích cho các chủ thể”.

Phát triển nghệ thuật truyền thống - Anh 1

NSND Triệu Trung Kiên

Như vậy, để các tác phẩm sân khấu truyền thống thực sự trở thành các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, cần kết hợp việc sử dụng tài năng sáng tạo với công nghệ và kỹ năng kinh doanh. Từ đây, các đơn vị và cá nhân làm văn hóa, nghệ thuật cần được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, và hoạt động theo các quy luật vận hành của thị trường. 

Phát triển nghệ thuật truyền thống - Anh 2

Ê-kíp trong vở diễn Thầy Ba Đợi của Nhà hát Cải lương Việt Nam

Để nghệ thuật truyền thống có được chỗ đứng tại thị trường nghệ thuật trong nước và quốc  tế, xin được kiến nghị đến Đảng và Nhà nước một số đề  xuất sau:  

1. Nâng cao năng lực và  tổ chức lại các đơn vị nghệ thuật truyền thống theo hình thức doanh nghiệp nhà nước về văn hóa nghệ thuật. 

2. Đầu tư xây dựng những thiết chế văn hóa như Nhà  hát, Trung tâm nghệ thuật  truyền thống hiện đại đáp ứng được tình hình mới. 

3. Có các cơ chế, chính sách nâng cao đời sống và vị thế  xã hội cho văn nghệ sĩ.

 4. Có giải pháp khuyến khích đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất  lượng cao cho nghệ thuật  truyền thống.  

5. Kêu gọi, khuyến khích và có chính sách đãi ngộ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các doanh nghiệp  văn hóa nghệ thuật.  

6. Có cơ chế, chính sách để văn hóa, nghệ thuật truyền thống được phổ biến rộng rãi trong đời sống xã hội  hôm nay.

7. Đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào giáo trình giảng dạy tại các cấp  phổ thông.

TS.NSND TRIỆU TRUNG KIÊN 

Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam 

Ý kiến bạn đọc