Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Kinh tế

08 Tháng Tám 2022

Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: Hoàn thiện nhân cách con người trong văn hóa và bằng văn hóa

Thứ Hai 14/03/2022 | 11:35 GMT+7

VHO- "Muốn xây dựng, phát triển văn hóa, phát triển đất nước, trước hết phải có những con người văn hóa, đồng thời, sự hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa”, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh điều này tại Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Sáng nay 14.3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nghệ An đã trang trọng tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Dự và phát biểu tại buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 6 tỉnh Bắc miền Trung; lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở VHTT các địa phương; các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Lễ phát động 

Môi trường văn hóa là trọng tâm để thúc đẩy cho du lịch và thể thao phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: Đây là một hoạt động thiết thực của Ngành trong việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua. Lễ phát động hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức tại địa danh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An- quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ" của ngành VHTTDL trong năm 2022, thể hiện quyết tâm của Ngành trong chỉ đạo thực hiện, tạo sự đột phá, chuyển biến thực chất hơn việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cấp cơ sở, tạo tiền đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh

Bộ trưởng đề nghị sau Lễ phát động, các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Chủ đề năm 2022

Việc triển khai chủ đề năm công tác 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Ngành, bởi lẽ, muốn xây dựng, phát triển văn hóa, trước hết phải có những con người văn hóa, đồng thời, sự hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa.

Qua hơn 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, bước sang năm 2022, Bộ VHTTDL tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở lĩnh vực VHTTDL, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, toàn Ngành cần nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông điều hành chương trình

Trên tinh thần ấy, Bộ VHTTDL lựa chọn chủ đề công tác năm là “Năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, trong đó môi trường văn hóa là trọng tâm, là trung tâm để thúc đẩy cho du lịch và thể thao phát triển. Xây dựng môi trường văn hóa phải tạo ra được sản phẩm là hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa, ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa… cùng với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc.

Theo hướng tiếp cận đó, Ngành VHTTDL đã đặt ra các nhiệm vụ quan trọng trong Chủ đề công tác năm. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

Các đại biểu bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo hướng thực chất, phát huy giá trị văn hóa của vùng, miền đa dạng nhưng nằm trong tính thống nhất của nội hàm tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL

Sức mạnh nội sinh của văn hóa được biểu hiện một cách thuyết phục

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, khi nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá trở thành thường trực, nền tảng văn hoá được hình thành tự nhiên, tự nguyện trong mỗi cộng đồng, trong mỗi gia đình, mỗi người thì khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm, phi văn hóa. Đó chính là biểu hiện thuyết phục nhất sức mạnh nội sinh của văn hóa.

Vì lẽ đó, Bộ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành VHTTDL.

Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành VHTTDL theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu hưởng ứng Lễ phát động

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực quản lý, nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Lễ phát động và Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL, thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đề nghị các Sở, các đơn vị và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, liên hệ cụ thể hơn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị mình để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện các nội dung của Chủ đề năm 2022.

Trên cơ sở đó, Giám đốc các Sở VHTTDL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của Sở mình, đơn vị mình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất, lượng hóa thành các kết quả cụ thể; đồng thời, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thực hiện nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước nói chung, của các địa phương nói riêng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các Sở, các đơn vị phát động thi đua với các nội dung, mục tiêu, cách làm, thời gian cụ thể, thiết thực; tránh phô trương, hình thức; kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện Chủ đề năm. Kết quả thực hiện Chủ đề phải là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ phát động

Bộ trưởng cho rằng, văn hóa có phạm trù rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Do đó, trong quá trình thực hiện, các Sở, các đơn vị thuộc Bộ cần chú trọng công tác liên kết, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để phát huy được sức mạnh tổng hợp khi thực thi nhiệm vụ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo Bộ, báo cáo UBND tỉnh để Bộ cùng các tỉnh phối hợp, giải quyết.

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để thực hiện thông điệp, hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và Công tác tổ chức cán bộ” của ngành VHTTDL, Nghệ An sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa phù hợp với tình hình trong giai đoạn mới, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực và đẩy nhanh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát triển Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chất lượng, chiều sâu, bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ công chức làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

THÚY HÀ- PHẠM NGÂN: ảnh: TRẦN HUẤN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top