Chính trị

17 Tháng Mười 2019

Bộ VHTTDL tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 33

Thứ Tư 10/04/2019 | 16:56 GMT+7

VHO-Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-BTGTW ngày 2.4.2019 của Ban Tuyên giáo TƯ về kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW (Nghị quyết 33) của  BCH Trung ương (Khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngày 10.4 tại  trụ sở Bộ VHTTDL, BCĐ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết đã có buổi  kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết trong 5 năm qua tại Bộ VHTTDL.

Chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Trưởng BCĐ Võ Văn Thưởng;  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó BCĐ. Cùng tham dự  có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban thường trực BCĐ cùng các thành viên BCĐ. Về phía Bộ VHTTDL có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, các Thứ trưởng Lê Quang Tùng, Trịnh Thị Thủy, lãnh đạo các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ...

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW về  sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33- NQ/TW, trong thời gian qua Bộ VHTTDL đã  tích cực chuẩn bị các nội dung liên quan. Bộ đã dự thảo hai báo cáo về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33. Theo Bộ trưởng, sau buổi làm việc, tiếp thu ý kiến của các thành viên BCĐ, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo với các nội dung liên quan đến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo đoàn kiểm tra

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chuẩn bị cho hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết  33 làm việc với các Bộ, ngành, trong đó có Bộ VHTTDL để chuẩn bị báo cáo sơ kết. Bộ VHTTDL có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 102 về chương trình hành động. Thông qua chương trình khảo sát, BCĐ sẽ lắng nghe công tác thực hiện Nghị quyết trong các lĩnh vực mà Bộ phụ trách. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý một số nội dung cụ thể cần làm rõ, nhấn mạnh việc đối chiếu các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra trong Nghị quyết với triển khai các chức năng, nhiệm vụ của Bộ; những mặt tích cực và hạn chế, cần nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, công tác quán triệt, truyên truyền thực hiện Nghị quyết đã được Bộ triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức. Cấp ủy các cấp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và  nhân dân về các nhiệm vụ trong Nghị quyết  33.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trình bày báo cáo tình hình  5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ VHTTDL

Về nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, Thứ trưởng nhấn mạnh, 5 năm qua, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 2 dự thảo Luật, 16 Nghị định, 06 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 đề án về giáo dục, đào tạo; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đặt hàng 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, ngành khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù lĩnh vực VHNT đối với  các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học như  “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam  trước tác động của phương tiện truyền thông mới”, “Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay”, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”...

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ VHTTDL cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm  thực hiện các mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Báo cáo  cũng nhấn mạnh các nội dung về thực hiện 4 giải pháp nêu trong Nghị quyết, gồm: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, nhìn tổng thể, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống đã có nhiều chuyển biến. Phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. TDTT quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, hình thành và bồi dưỡng các phẩm chất, nhân cách con người. VHNT  đã cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, lên án cái xấu, cái ác, sự thoái hóa, biến chất về nhân cách, đời sống và đạo đức trong một bộ phận xã hội. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực...

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế như  đời sống văn hóa ở một số nơi còn nghèo nàn; nguồn lực đầu tư cho tu bổ, giữ gìn di sản văn hóa còn thấp; kinh phí đầu tư cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật hạn hẹp khiến các đơn vị nghệ thuật gặp khó khăn, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

Nguyên nhân được nhấn mạnh, đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng và còn dàn trải; chưa nắm bắt kịp thời những vấn đề mới về văn hóa để đầu tư đúng hướng và hiệu quả. Chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa...

Báo cáo cũng phân tích, nêu rõ những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Văn hóa cần kịp thời nắm bắt và định hướng đúng đắn trước một số vấn đề cụ thể

Nhiều ý kiến của các thành viên BCĐ đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ VHTTDL trong công tác chuẩn bị nội dung liên quan đến chương trình làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực chuẩn bị của Bộ VHTTDL trong các nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33. Theo Phó Thủ tướng, để hoàn thiện báo cáo, Bộ VHTTDL với vai trò của mình, cần lưu ý phối hợp với các Bộ, ngành khác để làm rõ các vấn đề từ góc độ văn hóa; cần có sự đánh giá cụ thể sau 5 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết. Mặc dù kết quả trong lĩnh vực văn hóa khó lượng hóa, song không phải không có những lĩnh vực có thể lượng hóa được.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ cần nêu rõ những việc làm cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng tình với ý kiến của một số thành viên trong BCĐ, Phó Thủ tướng cho rằng, hiện có nhiều trào lưu văn hóa mới mà nếu chỉ nghe qua mà không nghiên cứu cẩn thận sẽ dễ dẫn đến bài xích. Những người làm văn hóa cần  chủ động nắm bắt tâm tư, đời sống của giới trẻ để có định hướng đúng đắn. Bên cạnh đó là thực trạng một số phong trào văn hóa sau một thời gian đã trở thành hình thức, mang tính khẩu hiệu. Nhiều tiêu chuẩn hướng dẫn từ trên xuống mang tính cào bằng và không còn phù hợp. Đây là những vấn đề  cần nêu rõ, qua đó để có thể nhận diện, chỉ đạo thực hiện đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng khẳng định, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng  trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Phát biểu kết luận, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, xây dựng văn hóa chính là tạo sức mạnh nội sinh cho đất nước phát triển. Ông Võ Văn Thưởng hoan nghênh dự thảo báo cáo của Bộ VHTTDL cũng như ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ, đồng thời lưu ý, Bộ cần cố gắng hơn nữa trong công tác quản lý, định hướng ở một số lĩnh vực như nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động văn hóa, văn nghệ. Một số vấn đề cần có sự đánh giá, nghiên cứu sâu hơn như hoạt động lễ hội truyền thống; tình trạng xâm hại di sản văn hóa; xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...

“Có một thực tế hiện nay là dù lượng tác giả, tác phẩm được xuất bản nhiều hơn nhưng lại luôn thiếu tác phẩm lớn xứng tầm. Phần nhiều là những tác phẩm văn học đi sâu khai thác tình cảm cá nhân, vốn sống hạn hẹp, không có cảm xúc thời đại. Những vấn đề cụ thể như vậy cần được làm rõ nguyên nhân và có giải pháp cho thời gian tới”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng lưu ý, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33  là cơ hội để toàn ngành nghiên cứu, đề xuất  giải pháp đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

HOÀNG NGÂN, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

24oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2019-10-17

Danh mục bài viết

«Tháng Mười 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21222324252627
28293031123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2019 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top