Bộ VHTTDL: Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 - 2020 (Thứ Sáu 13/04/2018 | 10:05 GMT+7)

VH- Bộ VHTTDL vừa hoàn thành việc tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020. Năm nay, Bộ VHTTDL nhận được 74 đề xuất nhiệm vụ đề tài độc lập cấp Bộ và 3 đề xuất Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ của các đơn vị.

Bộ đã thành lập 7 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo Quyết định số 1068/QĐ-BVHTTDL, Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Bộ, bao gồm: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Du lịch; Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Văn hóa và Hội đồng lĩnh vực Di sản; Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Thể dục thể thao; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Thông tin và Thư viện; Thứ trưởng Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực Mỹ thuật và Hội đồng lĩnh vực Nghệ thuật.

Các Hội đồng đã tổ chức họp và xem xét các nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí: Tính cấp thiết, tính mới của nhiệm vụ; khả năng không trùng lặp; tính hợp lý của nội dung nghiên cứu và kết quả; tính khả thi của nhiệm vụ. Sau khi xem xét và bỏ phiếu đánh giá, các Hội đồng đã xác định được các nhiệm vụ như sau: Hội đồng lĩnh vực Văn hoá: 5 đề tài độc lập cấp Bộ; Hội đồng lĩnh vực Di sản văn hóa: 3 đề tài độc lập cấp Bộ: Hội đồng lĩnh vực Thể dục thể thao: 2 đề tài độc lập cấp Bộ; 1 đề xuất đặt hàng nghiên cứu; Hội đồng lĩnh vực Du lịch: 3 đề tài độc lập cấp Bộ và 1 Chương trình nghiên cứu cấp Bộ; Hội đồng lĩnh vực Thư viện và Thông tin: 2 đề tài độc lập cấp Bộ; Hội đồng lĩnh vực Nghệ thuật: 5 đề tài độc lập cấp Bộ; Hội đồng lĩnh vực Mỹ thuật: 4 đề tài độc lập cấp Bộ. Các nhiệm vụ được xác định đưa vào thực hiện sẽ được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục tên, mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm để đưa lên tuyển chọn, giao trực tiếp và thực hiện các bước tiếp theo.

T.H

Print
Tags: